Ontwikkelingen
Werken aan een toekomstgerichte organisatie Ontwikkelingen

Onze vertrouwde werkwijze is aan het veranderen. Dat geldt ook voor de gemeenten waarmee we nauw samenwerken. De Omgevingswet gaat in 2021 van kracht en er zijn tal van uitdagingen voor iedereen die zich met de fysieke leefomgeving bezig houdt. Meer ruimte voor lokale bestuurlijke afwegingsruimte, integraal werken, co-creatie en participatie en opstellen van nieuwe instrumenten zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan.

Maar niet alleen de komst van de Omgevingswet is ingrijpend. Dat zijn ook de opgaven in onze fysieke leefomgeving. De transitie naar een duurzame wereld heeft een grote ruimtelijke impact. En dat geldt ook voor het vinden van nieuwe bestemmingen voor cultureel erfgoed, het beschermen en sterker maken van ons waardevolle landschap, de natuurdoelen, de leegstand en krimp op de ene plek en de behoefte aan nieuwe woningen op de andere.

Zeker is dat er een nieuw samenspel komt; een andere werkwijze waarin de burger meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgt en waarbij we meer uitgaan van inspiratie dan van regels. De komende jaren gaan wij samen met onze leden, klanten en partners op zoek naar nieuwe vormen om te werken aan omgevingskwaliteit. Het Gelders Genootschap ziet de veranderingen als kans: om de interne werkwijze en de kwaliteitsadvisering verder te moderniseren en beter te laten aansluiten bij de eisen van de tijd.

 

Kwaliteit Verbinden
Ontwikkelingen

‘Kwaliteit Verbinden’ is de titel van het beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021. In 2017 hebben we in samenspraak met medewerkers, leden en bestuur de visie opgesteld. De visie is vastgesteld door het bestuur in februari 2018 en wordt op de ALV van juni 2018 gepresenteerd aan de leden.

 

Het beleidsplan geeft de ledengemeenten inzicht in onze koers en vormt de basis voor de communicatie naar buiten.

 

Het Beleidsplan kent 4 speerpunten, die de komende jaren programmatisch worden uitgewerkt:

• Borgen omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet;

• Kwalitatieve energietransitie en klimaatadaptatie;

• Toekomstbestendig landschap;

• Maatschappelijk verankeren cultureel erfgoed.

Wendbaar Werken

In 2017 heeft het bestuur van het Gelders Genootschap de visie ‘Wendbaar Werken, vernieuwing organisatie van het Gelders Genootschap’ vastgesteld. De aanleiding voor ‘Wendbaar Werken’ is de steeds sneller veranderende wereld, met nieuwe regelgeving en herijking van de overheidsrol richting burgers. Dit gaat gepaard met een cultuurverandering en een vraag naar nieuwe vormen van dienstverlening, waarop het Gelders Genootschap adequaat moet inspelen.

 

De visie ‘Wendbaar Werken’ is nu volop in uitvoering. De doelen daarbij zijn:

• Wendbaar worden om snel en adequaat te kunnen inspelen op de klantvraag;

• Een netwerkorganisatie worden, waar de verantwoordelijkheid lager in de organisatie ligt;

• Talenten en competenties van medewerkers beter benutten en ontwikkelen;

• Zorgen dat projecten, vanaf acquisitie tot facturering, beter worden beheerst;

• Bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering en toekomstbestendige financiering.

Nieuwe huisstijl en website

De website van het Gelders Genootschap was verouderd en we werden niet goed gevonden in de digitale wereld. Het vertrouwde logo, hoewel een mooi logo, was niet goed zichtbaar en bruikbaar in digitale uitingen. Reden voldoende om in 2017 een nieuwe huisstijl en een nieuwe website te ontwikkelen.

De nieuwe website is gemaakt door Frontis en Andrea Sinke is aangetrokken voor het ontwerpen van het logo en de huisstijl. Het nieuwe logo is beter geschikt voor digitale uitingen en is praktisch in gebruik. Studio026, onze vaste huisontwerper, past onze uitingen zoals Beeldspraak aan met de nieuwe kleuren en logo.

 

WAT ZEGT ONS NIEUWE LOGO?

Symboliek

Ons nieuwe logo verbeeldt de zorg voor ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap: bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land, al bijna 100 jaar. Het verhaal is gevat in een vierkant. Dat drukt stevigheid, zekerheid en ambitie uit. Er zit geen lijst, geen rand om dit vierkant. Ons werkterrein heeft ook geen strenge afbakening naar buiten. Wij zijn open naar onze omgeving. De kleurvlakken corresponderen met de variëteit van het landschap in Gelderland en Noord- Limburg:  het rivierlandschap, de groene Veluwe, het coulissenlandschap dat de Achterhoek kenmerkt. En de steden en dorpen, de infrastructuur die verbindt en doorsnijdt.

 

Het beeld

Het beeld is een geabstraheerd landschap waarin een donkerblauwe slingerende vorm perspectief geeft. Het kan gelezen worden als een rivier, een beek, maar evengoed als weg of pad. Het geeft tevens beweging, dynamiek en ontwikkeling weer. Het is een verbindend element in de verder strakke voorstelling. De vorm van de gekleurde vierkantjes staat voor in stand houden van wat goed is, de moeite waard blijkt. Het lichtblauw aan de bovenzijde roept de associatie op met lucht, schone lucht. Het streepje rood aan de basis kan staan voor aarde, steen, erfgoed, stedelijk gebied. De blokjes groen staan voor natuur, bos, park of voor weide en akkerbouw. Alles tezamen is het landschap in een beeld gevat. Ongeveer daar waar in het beeld een horizon vermoed kan worden, loopt een lijn diagonaal. Het symboliseert dat het landschap van Gelderland  ook enig reliëf kent. Van rechts naar links lezend, drukt het ook een stijgende lijn uit. Je kunt er ook bij denken dat hier het evenwicht is verstoord. Het Gelders Genootschap is altijd op zoek om ruimtelijke kwaliteit te koesteren en te bevorderen: wat niet goed is afgewogen, wat niet in harmonie is, moet worden hersteld.

 

De kleuren

De kleuren vertegenwoordigen belangrijke waarden die het werk van het Gelders Genootschap dragen. Zo staat het groen voor de verwachting en de hoop, maar ook voor duurzaamheid, gezondheid, rust. Het rood voor de liefde, de hartstocht, passie. Het blauw voor betrouwbaarheid, loyaliteit, zakelijkheid, helderheid, recht en gerechtigheid. Het wit is de kleur van de onbevangenheid, de open mind, zuiverheid en eenvoud.

Ontwikkelingen
"Er komt een nieuw samenspel waarbij we meer uitgaan van inspiratie dan van regels"